RAJ «Economics and Management» №5 (139) 2017

  Actual Problems Development of Economics

 1. Manturov D. V.
 2. Economical Theories and Development Strategy

 3. Brachun T. A., Rokotyanskaya N. A., Subbotina N. S.
 4. Тrigubenkо М. Е.
 5. Modernization of the Regional Economics

 6. Vorob’eva V. G.
 7. Chistyakov V. V.
 8. Finances and Credit

 9. Tabakova M. V., Yushkova V. V., Bombin A. Yu.
 10. Mathematical Modeling, System Analysis

 11. Kosheleva T. N., Tsypak A. S.
 12. Education

 13. Vertakova Yu. V., Larina O. G.
 14. Amirov R. A.
 15. Post-graduates’ Research Efforts

 16. Kolarzh V. V.
 17. Le An’ Zuy