6. Ivan V. Garbusyuk, Evgeniya A. Chagina

Classification of Territorial Mobility of Labor Resources

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Ivan V. Garbusyuk

Associate Professor of Higher School of Management and Law Of Moscow Polytech University, Ph.D. in Economics

B. Semenovskaya str. 38, Moscow, Russian Federation, 107023

Evgeniya A. Chagina

Senior Lecture of International Graduate Management School of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

Politekhnicheskaya Str. 29, St. Petersburg, Russian Federation, 195251

Aim. We propose a scientific approach to the classification of territorial mobility of labor resources for identifying practical steps of enhancement and for ensuring the efficient functioning of business entities.
Methods. This study uses general epistemologies.
Results. It was analyzed major approaches to the classification of territorial labor resource mobility and identify their similarities and differences. Thus, it is possible to provide a detailed description of territorial labor resource mobility and to determine major causes of territorial mobility, satisfying the increasing enterprise demand for personnel.
Conclusion. This study proposed an original approach to the classification of territorial labor resource mobility for enterprise needs in the context of territorial mobility, distinguishing two major types of territorial mobility of labor resources, reflecting the specific aspects of external and internal recruitment.

Keywords: labor resources, territorial mobility, types of territorial mobility, enterprise needs, redistribution, mobility

References

 1. Menzheres A. V. Teoreticheskie podkhody k issledovaniyu trudovoy mobil’nosti v usloviyakh perekhoda k innovatsionnoy ekonomike [Theoretical approaches to the study of labor mobility in the context of transition to an innovative economy]. Chelovecheskiy potentsial Rossii v usloviyakh stanovleniya innovatsionnoy ekonomiki: Sb. nauch. tr. po mat. Mezhdunar. nauch.- prakt. konf., Saratov, 24–25 noyab. 2010 [Human potential of Russia in conditions of formation of innovative economy: Coll. pap. Int. sci.-pract. conf., Saratov, Nov. 24–25, 2010]. Saratov: SSTU Publ., 2010, pp. 196–200.
 2. Ehrenberg R. G., Smith R. S. Modern labor economics: Theory and public policy. N.Y.: HarperCollins College Publ., 1994. 682 p. (Russ. ed.: Ehrenberg R.G., Smith R.S. Sovremennaya ekonomika truda. Teoriya i gosudarstvennaya politika. Moscow: MSU Publ., 1996. 800 p.).
 3. Abylkalikov S. I., Vinnik M. V. Ekonomicheskie teorii igratsii: rabochaya sila i rynok truda [Economic theories of migration: The labor force, and the labor market]. Biznes. Obshchestvo. Vlast’, 2012, no. 12, pp. 1–19. 4. Odegov Yu. G., Rudenko G. G., Babinina L. S. Ekonomika truda (v 2 t.) [Labor Economics (in 2 vols.)]. Moscow: Alfa-Press Publ., 2007, vol. 1. 760 p.
 4. “On the approval of the plan of measures to increase the mobility of citizens of the Russian Federation for 2014-2018”. Order of the Government of the Russian Federation No. 663-r of April 24, 2014. Available at: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=231054. Accessed August 17, 2017. (in Russ.).
 5. Akimov E. Yu., Tmalanov E. N. Makroekonomicheskie usloviya sozdaniya konkurentnogo preimushchestva v otraslyakh [Macroeconomic conditions of arrangement of competitive advantage in industries]. Vestnik Chuvashskogo universiteta, 2011, no. 2, pp. 387–392.
 6. Schislyaeva E. R., Garbuzyuk I. V., Arfae A. V. Upravlenie chelovecheskimi resursami predpriyatiya v usloviyakh internatsionalizatsii (internatsionalizatsiya chelovecheskikh resursov) [Managing the human resources of an enterprise in conditions of internationalization (internationalization of human resources)]. St. Petersburg: Polytech Univ. Publ., 2010. 185 p.
 7. Plotnikov V. A., Drivol’skaya N. A. Motivatsionnyy klimat kak element vnutrenney institutsional’noy sredy organizatsii [Motivation climate as an element of the internal institutional environment of an organization]. Ekonomika i predprinimatel’stvo, 2016, no. 3-2 (68-2), pp. 680–684.
 8. Kharlamova T. L. Motivatsionnye osnovy effektivnoy raboty predpriyatiya [Motivation basis for effective performance of enterprise]. Ekonomika i upravlenie, 2006, no. 3 (24), pp. 100–102.

Subscribe to electronic version of the article