4. Aleksey Yu. Chernyak

Development of the Infrastructure of Yacht Tourism: Terminological and Cluster Approaches

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Aleksey Yu. Chernyak

Lecturer of University of Culture, Art and Tourism

Kievskaya Str. 39, Simferopol, Republic of Crimea, Russian Federation, 295017

Goal. To substantiate the refined concept of yacht tourism infrastructure for its development on the basis of the cluster approach, taking into account the peculiarities of the domestic yachting, corresponding to world standards, and in the future — ahead of them.
Tasks. To make classification of definitions of “tourism infrastructure”; to formulate the specified concept “infrastructure of yacht tourism”; to enter specifications understanding of categories and processes in the field of infrastructure of yacht tourism.
Materials and methods. The author analyzes the official documents and existing scientific approaches to the definition of such concepts as infrastructure and yacht tourism infrastructure. New original provisions adequate to the objectives of this study and the tasks of yacht tourism development are proposed on the base of analytical tools.
Results. The article presents new approaches to the definition of concepts in the sphere of yacht tourism, due to the urgency of solving problems in the development of yacht infrastructure and compliance with national standards. The place of yacht infrastructure in the structure of the recreation and life activity cluster on water bodies is specified. The author’s formulations of the terms «infrastructure of yacht tourism» and «floating refueling complex» are given.

Keywords: yacht tourism, yacht infrastructure, development, floating filling station, clusters

References

 1. Kharlamova A. A. Upravleniye razvitiyem potentsiala sovremennoy turindustrii [Management of the development of the potential of modern tourism industry]. Vestnik natsional’noy akademii turizma, 2014, no. 2 (30), pp. 22–24.
 2. Vershitskiy A. V., Vershitskaya E. R. Infrastrukturnoye obespecheniye povysheniya konkurentosposobnosti turizma [Infrastructural support for improving the competitiveness of tourism]. Uchenyye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya: Ekonomika i upravleniye, 2010, vol. 23, no. 3, pp. 72–80.
 3. Rayzberg B. A., Lozovskiy L. Sh., Starodubtseva E. B. Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’ [Modern economic dictionary]. Moscow: Infra-M Publ., 1999. 479 p.
 4. Ozherel’yev O. I. et al, ed. Politicheskaya ekonomiya: slovar’ [Political economy: A dictionary]. Moscow: Politizdat Publ., 1990. 607 p.
 5. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow: Az” Publ., 1995. 928 p.
 6. Prokhorov A. M., ed. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Soviet encyclopedic dictionary]. Moscow: Soviet Encyclopedia Publ., 1983. 1600 p.
 7. Kvartal’nov V. A. Turizm: uchebnik [Tourism: A textbook]. Moscow: Finansy i statistika Publ., 2002. 320 p.
 8. Biktasheva D. L., Giyevaya L. P., Zhdanova T. S. Menedzhment v turizme [Management in tourism]. Moscow: Al’fa-M; Infra-M Publ., 2014. 272 p.
 9. Evreinov O. B. Comprehensive development and improvement of tourism infrastructure in the region (the example of St. Petersburg). Cand. econ. sci. diss. Synopsis. St. Petersburg: Baltic Academy of Tourism and Entrepreneurship, 2012. 23 p. (in Russ.).
 10. Bogolyubov V. S., Orlovskaya V. P. Ekonomika turizma [Economy of tourism]. Moscow: Akademia Publ., 2005. 192 p.
 11. Chudnovskiy A. D., Zhukova M. A., Senin V. S. Upravleniye industriyey turizma [Management of the tourism industry]. Moscow: Knorus Publ., 2005. 448 p.
 12. GOST R 57617-2017. Objects of rest, entertainment, culture and sports on the open water surface and their infrastructure. Terms and definitions. Moscow: Standartinform Publ., 2017. 16 p. (in Russ.).
 13. Mal’ko V. V., Markov A. A., Tamoykin I. Yu. The concept of yachting development in the Crimea: Creation of a testing ground for business and lawmaking in the tourism industry. Available at: URL: http://www.igortamoikin.com/uploads/1/9/0/6/19062735/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%AF_%D0%9D%D0%90_%D0%A1%D0%90%D0%99%D0%A2_2016.pdf. Accessed 25.03.2018. (in Russ.).
 14. On the approval of the Rules for the use of water objects for sailing on small boats in the Republic of Crimea. Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Crimea of March 31, 2015 No. 149. Available at: http://base.garant.ru/23711256/. Accessed 18.03.2018. (in Russ.).
 15. Chernyak A. Yu., Aristarkhov L. N. Proyektnoye upravleniye formirovaniyem i kompleksnym razvitiyem obespechivayushchey infrastruktury dlya yakhtennogo turizma i neobkhodimost’ razrabotki (modernizatsii) nauchnykh metodov i modeley dlya otsenki effektivnosti investitsionnykh proyektov [Project management of formation and complex development of providing infrastructure for yacht tourism and the necessity to develop (update) scientific methods and models for investment projects efficiency assessment]. Vestnik natsional’noy akademii turizma, 2017, no. 4 (44), pp. 16–18.

Subscribe to electronic version of the article