7. Tat’yana N. Kosheleva, Svetlana Yu. Dmitrieva

The Role and Specific Features of Economic, Managerial, and Personal Components in the Development of Business Structures

 • Contact details
 • Abstract
 • References

Tat’yana N. Kosheleva

Professor at the Department of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103

Svetlana Yu. Dmitrieva

Postgraduate Student of St. Petersburg University of Management Technologies and Economics

Lermontovskiy Ave 44/A, St. Petersburg, Russian Federation, 190103

The present study substantiates the specific aspects of the economic and managerial components of business structures during their genesis and development.
Aim. The study aims to substantiate the role of personal components in the development of business structures.
Tasks. The authors develop an original approach to the role of personal components in the development of business structures; define the concept of “business structure;” classify the concept of “business structure” within each approach to the strategic theory of firm; identify and describe the component of the entrepreneur’s personality called “lateral entrepreneurial intention”.
Methods. This study uses general scientific methods of cognition to examine the concept of “business structure” in various aspects in the contextual analysis of major trends in the development of the strategic theory of firm; it summarizes different approaches to the problem of the entrepreneur’s personality; it presents different views on the basic components of the entrepreneur’s personality in a structured fashion.
Results. It is impossible to provide a modern interpretation of the concept of “business structure” without a new economically justified approach to the analysis of this concept — at each historical stage of development of the strategic theory of firm. There are a number of contradictory views on the personality of the entrepreneurial type. The basic component of the entrepreneur’s personality is his “lateral entrepreneurial intention”.
Conclusion. Personal components serve as a basis for the integration of the entire business structure, since they affect the decision about the possible conception of a business structure itself, the form of its existence and operation, its meaning and ideology.

Keywords: business structure, entrepreneurship, strategic theory of firm, personal components of business structures, creative talent in business, lateral thinking, lateral intention

Citation:Dmitrieva S. Yu., Kosheleva T. N. Osobennosti i rol’ ekonomicheskikh, upravlencheskikh i lichnostnykh komponentov v protsessakh razvitiya predprinimatel’skikh struktur [The Role and Specific Features of Economic, Managerial, and Personal Components in the Development of Business Structures]. Ekonomika i Upravlenie, 2018, no. 6 (152), pp. 49–56.

References

 1. Rumelt R. P. Towards a strategic theory of the firm. In: Lamb R., ed. Competitive strategic management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Publ., 1984, pp. 556–570.
 2. Tambovtsev V. L. Strategicheskaya teoriya firmy: sostoyaniye i vozmozhnoye razvitiye [Strategic theory of the firm: The state and possible development]. Rossiyskiy zhurnal menedzhmenta, 2010, vol. 8, no. 1, pp. 5–40.
 3. Kosheleva T. N. Upravleniye formirovaniyem innovatsionnoy sredy malogo predprinimatel’stva kak osnova innovatsionnogo razvitiya ekonomiki [Management of formation of innovative environment of small business as a basis of innovative development of economy]. St. Petersburg: SPBME Publ., 2016. 302 p.
 4. Raygorodskiy D. Ya., ed. Psikhologiya predprinimatel’stva [Psychology of entrepreneurship]. Samara: Bakhrakh-M Publ., 2007. 767 p.
 5. Apanasenok A. V. History of entrepreneurship in Russia: A course of lectures. Available at: https://studopedia.ru/2_119099_sovremennoe-predstavlenie-o-predprinimatelstve.html. Accessed 24.04.2018. (in Russ.).
 6. Abrosimova A. A. Development of small business entities in the unity of personal, economic and organizational-managerial components. Cand. econ. sci. diss. St. Petersburg: SPBME Publ., 2012. 125 p. (in Russ.).
 7. Antonov I. M. Personality of the entrepreneur: Sociophilosophical aspect of the research. Cand. philos. sci. diss. Synopsis. Cheboksary: Chuvash State Univ. named after I. N. Ulyanov, 2003. 27 p. (in Russ.).
 8. Akademik. Available at: https://dic.academic.ru. Accessed 21.01.2018. (in Russ.).
 9. Shaykhutdinova G. F. Formirovaniye lichnostnykh, ekonomicheskikh i organizatsionnykh komponentov predprinimatel’stva v koordinatakh innovatsionnoy ekonomiki [Formation of personal, economic and organizational components of entrepreneurship in the coordinates of the innovation economy]. Ufa: Ufa State University of Economics and Service, 2013. 112 p.
 10. Say J.-B. Traite d’economie politique [A treatise on political economy]. Available at: http://geum.ru/next/art-317992.php. Accessed 17.04. 2018. (in Russ.).
 11. Shcherbatykh Yu. V. Psikhologiya predprinimatel’stva i biznesa [Psychology of entrepreneurship and business]. St. Petersburg: Piter Publ., 2008. 304 p.
 12. De Bono E. Lateral thinking: A textbook of creativity. London: Penguin Books Publ., 1991. 272 p.
 13. (Russ. ed.: De Bono E. Lateral’noye myshleniye. St. Petersburg: Piter Publ., 1997. 320 p.).
 14. Tunik E. E. Psikhodiagnostika tvorcheskogo myshleniya. Kreativnyye testy [Psychodiagnostics of creative thinking. Creative tests]. St. Petersburg: SPb. State Univ. of Pedagogical Skills Publ., 1997. 34 p.
 15. Bruner J. S. Beyond the information given: Studies in the psychology of knowing. N. Y.: W. W. Norton & Co. Publ., 1973. 528 p. (Russ. ed.: Bruner J. Psikhologiya poznaniya: Za predelami neposredstvennoy informatsii. Moscow: Progress Publ., 1977. 413 p.).
 16. Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus [Protestant ethics and the spirit of capitalism]. Tubingen: Mohr Siebeck Verlag, 1934. 432 p. (Russ. ed.: Weber M. Protestantskaya etika i dukh kapitalizma: izbrannyye proizvedeniya. Moscow: Progress Publ., 1990. 808 p.).
 17. Kosharnaya G. B., Dmitriyev R. V. Religioznyye osnovy razvitiya predprinimatel’stva [Religious bases of business development]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennyye nauki, 2017, no. 1, pp. 68–78. DOI: 10.21685/2072-3016-2017-1-7.
 18. Sombart W. Izbrannyye raboty (transl. from German) [Selected works]. Moscow: Territoriia budushchego Publ., 2005. 344 p.
 19. Baranenko S. P., Dudin M. N., Lyasnikov N. V. Osnovy predprinimatel’stva [Fundamentals of entrepreneurship]. Moscow: Tsentrpoligraf Publ., 2010. 250 p.
 20. Tomilov V. V., Krupanin A. A., Khakunov T. D. Marketing i intraprenerstvo v sisteme predprinimatel’stva [Marketing and intraprenation in business system]. St. Petersburg: SPb. State Univ. of Economics and Finance Publ., 1998. 130 p.
 21. Kachanov Yu. L. Sotsiologicheskiy casus: “sotsial’naya gruppa predprinimateley” [Sociological casus: “social group of entrepreneurs”]. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 1999, no. 9, pp. 33–40.
 22. Negreyeva V. V. Kharakteristika lichnostnykh komponentov predprinimatel’stva [Characteristics of the personal components of entrepreneurship]. Ekonomika i ekologicheskiy menedzhment, 2011, no. 1, pp. 138–155.
 23. Popova N. V. Personal factors of entrepreneurial activity with different organizational and economic results. Cand. psychol. sci. diss. Synopsis. Krasnodar: Kuban State Univ., 2011. 22 p. (in Russ.).
 24. Shestakovich A. G. Otsenka lichnostnogo komponenta predprinimatel’skogo potentsiala [The assessment of the personality component of entrepreneurial potential]. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 495–501.
 25. Ivashkin A. G. Psychological bases of professional success of the personality of the municipal manager. Doct. psychol. sci. diss. Synopsis. Stavropol’: North Caucasian STU Publ., 2007. 43 p.

Subscribe to electronic version of the article